تسويه حساب طلايياشخاص در نرم افزار طلا فروشان


کليه اشخاص داراي 2 حساب طلايي و ريالي مي باشند که بدهکاري / بستانکاري هاي مربوط به هر نوع در آنها درج مي شود. جهت تسويه حساب طلايي اشخاص بايستي از اين قسمت استفاده کنيد. توجه نماييد که مبناي محاسبه حساب طلايي اشخاص طلا به عيار 750 مي باشد.

در صورتي که همکارتان به شما بدهکار يا بستانکار طلايي باشد. از اين فرم جهت تسويه مقدار طلاي مورد نظر با وي مي توان استفاده نمود. به عنوان مثال ممکن است همکار شما مقدار 6.430 گرم به شما بدهکار باشد، در اين فرم مي توان اين مقدار طلا را تسويه نموددر ابتداي امر جهت تسويه حساب مي بايست اطلاعات ذيل را درج کنيد:

  • نوع عمليات

تعيين مي کنيد که قصد دريافت يا پرداخت را داريد.

  • دريافت از / پرداخت به

شخصي که قصد تسويه حساب با وي را داريد، انتخاب کنيد.

پس از انتخاب شخص مانده ريالي و مانده طلايي و وضعيت بدهکاري / بستانکاري شخص نمايش داده مي شود.


 


  • مقدار

مقدار وزن طلايي که قصد تسويه آن را داريد، درج کنيد. (توجه نماييد که منظور طلاي به عيار 750 مي باشد)

  • توضيحات
  • مقادير طلاي دريافت / پرداخت شده

در تسويه حساب طلايي به يکي از 3 روش ذيل مي توانيد تسويه را انجام دهيد:

1.      معادل بدهکاري / بستانکاري طلايي، طلا دريافت / پرداخت کنيد.

2.      بدهکاري / بستانکاري طلايي را پولي کنيد. (معادل ارزش طلا، پول دريافت / پرداخت کنيد)

3.      به صورت ترکيبي از دريافت / پرداخت طلا و پولي کردن استفاده کنيد.

به دليل اينکه در تسويه حساب طلايي ممکن است چندين قطعه طلا براي تسويه دريافت / پرداخت شود، در ليست وسط صفحه و با فشردن دکمه مي توانيد طلاهاي مختلف با عيارهاي مختلف را به ليست بيافزاييد. راهنماي رديف جديد

پس از افزودن طلاها در جدول، هم وزن واقعي طلا و هم معادل وزن به عيار 750 نمايش داده مي شود.

معيار تسويه حساب طلا با اشخاص وزن به عيار 750 است که در زير ستون مربوطه وزن درج شده است.

در پايين و سمت چپ جدول مقدار باقي مانده طلا جهت تسويه حساب نمايش داده مي شود.

  • پولي کردن

هنگامي که شما مقدار طلايي را بدهکار يا بستانکار باشيد و نتوانيد معادل آن طلا دريافت يا پرداخت کنيد، اصطلاحي در بين طلا فروشان وجود دارد به معني پولي کردن که بدين معني است که معادل ارزش طلا، پول دريافت / پرداخت مي کنيد.

توجه نماييد که پس از درج تسويه حسابي که در آن از پولي کردن استفاده کرده ايد، با حساب طلايي شخص تسويه انجام داده ايد و تاثيري بر روي حساب ريالي شخص نگذاشته ايد.

توجه: در تسويه حساب طلايي مي توانيد به صورت ترکيبي طلايي و پولي کردن تسويه حساب را انجام دهيد.

 

در صورتي که تيک پولي کردن را بزنيد، مقدار طلاي باقي مانده در قيمت طلاي مرجع ضرب خواهد شد و معادل مبلغ ريالي آن محاسبه مي شود که مي بايست نحوه دريافت / پرداخت اين مبلغ در مقابل آن مشخص گردد. راهنماي تسويه حساب مالي (دريافت پيشرفته/پرداخت پيشرفتهپس از ثبت اطلاعات، تاثير بر روي حساب طلايي اشخاص اعمال خواهد شد.

 

در سربرگ جستجو نيز مي توانيد براساس شرايطي جستجو کنيد و تسويه حساب مد نظر خود را بيابيد.