گزارش عملکرد شعب ارسال و دريافت پيام معرفي شعبه مديريت اتصال به مرکز گزارش فاکتورهاي فروش شعب گزارش فروش کالاي شعب گزارش عمليات هاي کارت خريد گزارش مانده حساب اشخاص گزارش خريد مشترکين گزارش خريد کالاي مشترکين گزارش خلاصه عملکرد کاربران شعب گزارش خلاصه خريد مشترکين گزارش کليه تخفيفات شعب گزارش موجودي دوبعدي کالاي خصوصيت دار شعب گزارش موجودي بانک ها گزارش موجودي صندوق ها گزارش موجودي کالاهاي شعب تنظيم نقطه سفارش و قيمت کالاي شعب گزارش پرفروش ترين کالاهاي شعب گزارش ريز هزينه ها و درآمدها سفارش دريافتي از شعب گزارش سود و زيان شعب گزارش تفصيلي صندوق ...