تعریف اشخاصسربرگ ورود عادي : در اين قسمت اشخاص مورد نظررا به همراه مشخصات فردي وي، مي توان ثبت نمود. · کد: چنانچه کاربر جهت شخص کد, وارد ننمايد, سيستم به صورت اتوماتيک از آخرين کد وارد شده در ديتابيس, کد اختصاص مي دهد. · جهت هر شخص مي توان سقف اعتباري در نظر گرفت. چنانچه گزينه "سقف اعتبار" در حالت انتخاب قرار نگيرد، امکان فروش اعتباري وجودندارد، در غير اين صورت: o چنانچه مبلغي را وارد نمايد، سقف اعتبارسربرگ شخص تا مبلغ وارده خواهد بود. o چنانچه مبلغ صفر در نظر گرفته شود، سقف اعتبار سربرگ بي نهايت خواهد ...