تسويه حساب مالي (دريافت پيشرفته/پرداخت پيشرفته) تعيين دريافت يا پرداخت مبلغ توسط نرم افزار صندوق مکانیزه  از اين قسمت انجام مي گيرد. در تمامي عمليات هايي که بايستي مبلغي را دريافت يا پرداخت کنيد مي بايست نحوه تسويه را مشخص کنيد. پس از ورود به صفحه تسويه مالي (دريافت پيشرفته/پرداخت پيشرفته) قسمت هاي ذيل را مشاهده مي کنيد که به تفصيل در رابطه با آنها در ذيل توضيح خواهيم داد: 1.  بابت: با توجه به اينکه تسويه حساب مالي از مکان هاي مختلف در نرم افزار انجام مي شود. از اين قسمت متوجه مي شويد که عمليات مرجع چيست. ...