تنظيمات سيستم قدرت نهفته نرم افزار در تنظيمات آن مي باشد که با توجه به تنظيمات انجام شده توسط کاربر، قسمت هاي مختلف نرم افزار رفتارهاي متنوعي از خود نشان مي دهند و با مشاغل و نيازهاي مختلف افراد سازگار مي شوند. يادگيري و استفاده از تنظيمات مورد نياز شما، باعث مي شود که هر چه بهتر بتوانيد از نرم افزار استفاده کنيد و نيازهاي خود را برآورده سازيد. تنظيمات سيستم از سربرگ هاي زيادي تشکيل شده است که در سمت راست عناوين آنها نمايش داده مي شود. با کليک بر روي هر کدام از عناوين مي توانيد تنظيمات ...