• 13, January, 2016 04:37:23

     ثبت هزينه و درآمد

    ثبت هزينه و درآمدجهت ثبت هزينه/درآمد :      نوع : نوع هزينه /درآمد را بايستي مشخص نماييم.(هزينه/درآمدهايي که از قبل تعريف کرده ايم)  مبلغ : مبلغ مورد نظر جهت هزينه/درآمد انتخابي را وارد مي کنيم.      بخش : بخشي که اين هزينه يا درآمد براي آن در نظر گرفته شده است، را انتخاب نماييد.  شخص : هزينه/ درآمد جهت چه شخصي مي باشد.پرداخت: به دو صورت نقدي و پيشرفته مي باشد، در پرداخت نقدي، مبلغ هزينه يا درآمد از صندوق تحويل کاربر جاري، خواهد بود. در پرداخت پيشرفته مي توان ترکيبي از انواع پرداخت ها -مانند چک، اعتباري، نقدي و ...- ...
  • 19, January, 2016 11:35:44

     صورت سود و زیان

    صورت سود و زیان گزارش دهنده نتیجه فعالیت مالی و در آمد یک موسسه در یک دوره زمانی است . این گزارش به شکل زیر تهیه می شود :در برنامه صندوق مکانیزه پس از کسر گروه های در آمد و فروش ، سود و زیان ویژه بدست خواهد آمد . سود ویژه یا سود خالص در یک دوره مالی برتری ارزش حسابهای در آمد و فروش برحسابهای هزینه خواهد بود در صورتی که ارزش حسابهای هزینه بیش از حسابهای در آمد و فروش باشد نتیجه زیان ویژه یا خالص می باشد در صورتی که در بازه زمانی انتخاب شده موجودی ...
LiveZilla Live Chat Software