جهت عمليات مالي در فاکتور های نرم افزار صندوق مکانیزه به 5 روش مي توان عمل نمود:   دريافت نقدي ، تمامي مبلغ به صورت نقدي ثبت مي شود،عمليات مالي در صندوق پيش فرض سيستم ثبت مي شود.دريافت پيشرفته که مي توان مبلغ دريافتي را به صورت ترکيبي از نقدي، چک ، اعتباري و غيره دريافت نمود.(توضيحات بيشتر در عمليات پرداخت پيشرفته)دريافت اعتباري ، تمامي مبلغ به صورت اعتباري ثبت مي شود ، عمليات مالي در صندوق پيش فرض سيستم ثبت مي شود.ثبت فاکتور :در صورتي که فاکتوري قبلا ثبت شده باشد، پس از ويرايش، مبلغ فاکتور تغييرنکند باکليک اين ...