با مراجعه به گروه امکانات و کليک بر روي پشتيبان گيري مي توانيد از اطلاعات جاري خود پشتيبان تهيه نماييدبا کليک بر روي دکمه «پشتيبان گيري» در مسير تعيين شده از اطلاعات شما پشتيبان تهيه مي شود. چنانچه عمليات تهيه پشتيبان موفقيت آميز باشد، با پيغام زير به کاربر اطلاع داده مي شود.                                                                                     توجه: نرم افزار پرنس به صورت اتوماتيک هر ساعت از اطلاعات شما پشتيبان تهيه مي نمايد. نکته مهم: اگر درايو مقصد پشتيبان گيري پر باشد، اين عمليات با موفقيت انجام نخواهد شد. جهت باز شدن مسير فايل هاي پشتيبان گرفته شده، بر روي اين عکس ...