گزارش فاکتور جهت مشاهده فاکتور هاي ثبت شده ، با اعمال فيلتر هاي مورد نظر ، از گزارش فوق استفاده مي شود. فيلترها : شماره فاکتور : جهت جستجوي شماره ي فاکتور،چنانچه گزينه کنارآن را در حالت انتخاب قرار دهيد،جستجوي دقيق شماره فاکتور صورت خواهد گرفت. خريدار : مي توان بر اساس خريداري خاص عمليات جستجو را مشاهده نمود. مبلغ : مي توان با وارد کردن محدوده مبلغ فاکتورهاي مورد نظر را مشاهده نمود. تاريخ : فاکتورهاي صادر شده در محدوده خاص قابل مشاهده مي باشد. زمان : فاکتور هايي که در محدوده زمان خاص صادر شده اند قابل مشاهده ...