صورت سود و زیان گزارش دهنده نتیجه فعالیت مالی و در آمد یک موسسه در یک دوره زمانی است . این گزارش به شکل زیر تهیه می شود :در برنامه صندوق مکانیزه پس از کسر گروه های در آمد و فروش ، سود و زیان ویژه بدست خواهد آمد . سود ویژه یا سود خالص در یک دوره مالی برتری ارزش حسابهای در آمد و فروش برحسابهای هزینه خواهد بود در صورتی که ارزش حسابهای هزینه بیش از حسابهای در آمد و فروش باشد نتیجه زیان ویژه یا خالص می باشد در صورتی که در بازه زمانی انتخاب شده موجودی ...