نحوهایجاد و ساخت فایل مالیاتی جهت ساخت فایل مالیات بایستی به روش ذیل عمل نمایید: 1.       مشخصات موسسه/شرکت خود را از طریق منوی ذیل وارد نمایید، از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم را باز نموده، در قسمت سمت راست گزینه متفرقه را انتخاب نماییددر قسمت سمت چپ دکمه مشخصات موسسه را کلیک نمایید. فرم شبیه ذیل نمایان می شودتمامی اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح وارد نموده و دکمه تایید را کلیک نمایید 1.       تمامی عملیات های مورد نظر خود اعم از خرید، فروش، قراردادها و ... را دربرنامه ثبت نمایید. 2.       پس از ثبت دو مورد فوق ازطریق ...