ثبت هزينه و درآمدجهت ثبت هزينه/درآمد :      نوع : نوع هزينه /درآمد را بايستي مشخص نماييم.(هزينه/درآمدهايي که از قبل تعريف کرده ايم)  مبلغ : مبلغ مورد نظر جهت هزينه/درآمد انتخابي را وارد مي کنيم.      بخش : بخشي که اين هزينه يا درآمد براي آن در نظر گرفته شده است، را انتخاب نماييد.  شخص : هزينه/ درآمد جهت چه شخصي مي باشد.پرداخت: به دو صورت نقدي و پيشرفته مي باشد، در پرداخت نقدي، مبلغ هزينه يا درآمد از صندوق تحويل کاربر جاري، خواهد بود. در پرداخت پيشرفته مي توان ترکيبي از انواع پرداخت ها -مانند چک، اعتباري، نقدي و ...- ...