تصویب لایحه صندوق مکانیزه فروش توسط هیئت وزیران بسمه تعالی در اجرای ماده قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و اجرای ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی مبنی بر الزام استفاده از پایانه فروشگاهی ( صندوق مکانیزه فروشگاهی ) و مصوبه هیئت دولت در  تاریخ 4/11/1394 تقویت الزامات از پیش تعیین شده در این راستا (مکانیزه شدن واحد های صنفی ) می باشد . شرکت پانا مجری قانونی و تایید شده ی اتاق اصناف استان البرزدر زمینه ارائه صندوق های مکانیزه فروش ...