گزارش کارشناس فروش در نرم افزار مشاورین املاکهنگام ثبت عملیات فروش ملک، ممکن است درصدی به عنوان حق کارشناسی به کارشناس فروش آن ملک داده شود. برای ثبت کارشناس فروش ابتدا در تعریف اشخاص، گزینه کارشناس را در حالت انتخاب و درصد کارشناسی را وارد نمایید.در ثبت عملیات فروش، پیش فروش و رهن و اجاره، اگر معامله کارشناس داشته باشد، درصد وی نمایش داده شده و محاسبات لازم انجام می شود.پس از ثبت عملیات  حق کارشناسی به همراه کارشناس، معامله، حق کمیسیون و غیره نمایش داده می شود.