گزارش فعالیت کاربران (گزارش عملیاتی سیستم) هنگام فعالیت کاربران در نرم افزار، کلیه عملیات ها و اتفاقاتی که رخ می دهد جزء به جزء ثبت می شوند و مدیر سیستم می تواند مشاهده کند که کاربر در هر قسمت از نرم افزار چه فعالیت هایی انجام داده است. (با استفاده از این گزارش هیچ چیزی از چشمان مدیر دور نخواهد بود و کلیه عملکرد کاربران را می تواند بررسی کند.) در این گزارش امکان جستجو و مشاهده کلیه فعالیت های انجام شده توسط کاربران در سیستم فراهم شده است. توجه: برخی شرایط جستجو این گزارش احتیاج به دانش در رابطه ...